အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

By: မွူးေသာ္ [IP: 172.20.246.xxx, 61.4.76.xxx]
Posted on: 2014-10-20 05:33:34
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနွင့္ပတ္သတ္ျပီး အေသးစိတ္သိလိုပါတယ္
#1 By: MVA [IP: 122.248.98.xxx]
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလန္းအေနျဖင့္၊ BVSc ဘြဲ႔ ရ မ်ားအေနျဖင့္ ၊

၁။ ေဆးကုမၸဏီ ၀န္ထမ္း
၂။ ေမြးျမဴေရးျခံ ၀န္တမ္း
၃။ ကိုယ္ပိုင္ေဆးခန္းဖြင့္လိုသူမ်ား
၄။ Singapore Vet Clinic (သို့မဟုတ္) Royal Asia Veterinary Surgery မွာ ေဆးခန္းဆိုင္ရာပညာရပ္ ဆက္လက္ ဆည္းပူးလိုလွ်င္ ...

သင္ ဘယ္ လိုင္း ကိုစိတ္၀င္စားပါသလဲ။
MVA မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါမယ္။ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ပါ
ဘာ အက်ိုးေဆာင္ခ (Agent Fees) ေပးရန္မလို။

By:

Visitors: 35,534