အခြင့္အလမ္း (ျပည္ပ)

At Singapore

         MVA ႏွင့္  FAVA and Asian Oceanic Veterinary Group (AOVG) တို႔၏ Youth Externship Program အရ ပထမဦးဆံုးအသုတ္အျဖစ္ စက္ာပူႏိုင္ငံရွိ Companion Animal Surgery Pte. Ltd., တြင္  ေဒါက္တာဆုမြန္သန္းႏွင့္ ေဒါက္တာႏွင္းပြင့္လိႈင္တို႔အား ၄-၃-၂၀၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၇-၃-၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ (၂) ပတ္ၾကာ training ဆင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

         ၃-၃-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေဒါက္တာဆုမြန္သန္းႏွင့္ ေဒါက္တာ ႏွင္းပြင့္လိႈင္တို႔အား Yangon International Airport သို႔ လိုက္ပါ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

           ဆက္လက္၍ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ Clinical Training သြားေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးလိုေသာ Youth Veterinary Surgeon မ်ား ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက MVA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါရန္ ---

Tel: 01 - 644 305 (Office); 09 - 5188 298 (Secretary)

E mail: info@myanmarveterinaryassociation.org (MVA Office); secretary@myanmarveterinaryassociation.org (Dr. Soe Minn)


 

In JAPAN (one year)
Training Program for Asian Veterinarians (TP-FAV II)

Japan Veterinary Medical Association (JVMA) မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ မွ သင္တန္းသား(၁) ဦး ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ အသက္ (၄၅) ႏွစ္ေအာက္ MVA အသင္း၀င္ တိရစၦာန္ ေဆးကုဆရာ၀န္မည္သူမဆို Form A, B, C & D ပံုစံ (၄)မ်ိဳးကို ျပည့္ စံု စြာျဖည့္ စြက္ၿပီး MVA ရံုးသို့ (၃၁-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ (၁၆း၀၀)နာရီထက္ မေနာက္က်ေစဘဲ ၊ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ စာတိုက္မွျဖစ္ေစ ေပးပို႔ ရမည္။

ယင္း (၁)ႏွစ္ သင္တန္း သည္ Farm Animal Vet မ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ Companion Animal Medicine မဟုတ္ပါ။

(JVMA မွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ (၂၀၁၇) သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္ မႈကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း လာေရာက္ မေရြးခ်ယ္ နိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ JVMA မွ အထူးေတာင္းပန္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။)


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက MVA ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါရန္ ---

Tel: 01 - 3644 305; 09 - 774 030 616 (Office); 09 - 5188 298 (Secretary)

E mail: info@myanmarveterinaryassociation.org (MVA Office); secretary@myanmarveterinaryassociation.org (Dr. Soe Minn)


Visitors: 48,366