သတင္းလႊာ ၁/၂၀၁၄

သတင္းလႊာ ၁/၂၀၁၄

အသင္း၀င္မ်ား ခင္ဗ်ား -
         ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ (၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုႏွစ္)မွ  အသင္း၀င္မ်ားအားလံုး  ကာယသုခ၊  စိတၱသုခႏွစ္ျဖာ  ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း  ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။
            အသင္းႀကီး၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ (၂၀၁၃ မတ္လ ၃၀-၃၁ ရက္) မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ သည္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၅) ဦး ျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
၁။      ၂၃-၄-၂၀၁၃ ေန႔တြင္ World Veterinary Day အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ားကို အခမဲ့ထိုးႏွံေပးခဲ့ၾကပါသည္။
၂။    ၁၄-၇-၂၀၁၃ တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေရး၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေရး  Continuing Education (CE)  အစီအစဥ္အရ Recent Advances in Veterinary Practice No. (1) ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီရိအဏၰ၀ါခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ (အသင္း၏  ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္တင္ၿမိဳင္၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ မွ ေဒါက္တာတင့္ႏိုင္ႏွင့္  ေဒါက္တာ ငယ္ငယ္ခင္တို႔က ေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္။)
၃။ ၂၈-၉-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ World Rabies Day အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ ႏွင့္  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
၄။    ၂၇-၇-၂၀၁၃ မွ ၂၉-၇-၂၀၁၃ အထိ အသင္း၀င္အင္အား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အသင္း၀င္ကတ္ျပားမ်ားကိုလည္း ႐ိုး႐ိုး ကတ္ျပားမွ Smart Card PVC (RFID) သို႔ ေျပာင္းလဲ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
၅။    ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၃ တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ  Chula Longkorn University ၌လည္းေကာင္း သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

၆။     စက္တင္ဘာလ ၁၂  -  ၁၄  ေန႔  ၂၀၁၃  တြင္ ILDEX MYANMAR 2013  တြင္ ျပခန္းဖြင့္လွစ္၍ အသင္း၀င္ခြင့္  လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္  အသင္း၀င္မ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို  အသိေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၇။  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ FAVA ၏  ၃၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကု ဆရာ၀န္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒  တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၈။  ၂-၂-၂၀၁၄  ႏွင့္  ၃-၂-၂၀၁၄ ရက္တို႔တြင္ အသင္းႀကီး၏  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊  ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပခန္းမ်ား ျပသျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ားက စာတမ္း ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
၉။     ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း၊ ေမြး-ေဆးတကၠသိုလ္ ႏွင့္  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ  ဟိုကိုင္းဒိုး တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္း၍   "Detection and genetic analysis of blood parasities in dogs in Myanmar"  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၁၀။ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း၏ အသင္း၀င္မ်ား အင္အားျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ မူလကန္႔သတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းအခ်ဳိ႕ကို အသင္း၀င္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ပါသည္။
၁၁။    ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အသင္း၀င္ စုစုေပါင္း  (၇၀၇) ဦး  ျဖစ္ပါသည္။  ရာသက္ပန္ အသင္း၀င္ (၅၈၉) ဦးႏွင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၅  ခုႏွစ္  အသင္း၀င္ (၁၁၈)ဦး  ျဖစ္ပါသည္။
၁၂။ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔မွလည္း ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ပါသည္။
၁၃။   ႏိုင္ငံျခားသို႔ တရားမ၀င္တင္ပို႔မည့္ တိရစၦာန္မ်ားကို တားျမစ္၍ Small Animal Shelter ထူေထာင္ႏိုင္ရန္လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
၁၄။    ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း လမ္းၫႊန္ျပသခဲ့ပါသည္။
၁၅။  ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁  ရက္ေန႔တြင္ FAO မွ  Project Formulator Dr. Murray Macclean ႏွင့္ International M&E Consultant, Mr. Bernard Broughton တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး "Improve Farmers Livelihoods  through  Animal  Health  and  Production services proposal reformulation" အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
၁၆။  ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းႏွင့္ အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးပညာေပးအစီအစဥ္ PREVENT MYANMAR Project ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစတင္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ (၅) ၿမိဳ႕နယ္ (ျပင္ဦးလြင္၊ အမရပူရ၊ စဥ့္ကိုင္၊ မတၱရာႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္) တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
၁၇။   ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းႏွင့္ World Small Animal Veterinary Association တို႔ ပူးေပါင္း၍  Recent Advances In Veterinary Practice No. (2) "Medicine Essentials For Small Animal Practice" ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ  ၁၇ - ၁၈  တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  Summit Parkview Hotel ခန္းမ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Dr. Jill Maddison ႏွင့္  Dr. David Church တို႔က  ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။
၁၈။    ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ အာရွတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား အသင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀း FAVA/ AOVG သို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၁၉။  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆  ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ World Veterinary Day အထိမ္းအမွတ္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဟာေျပာပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း (ဗဟို)မွ စီစဥ္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္Animal Welfare ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀။   ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒သည္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕  (FAO) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ "Inception Wookshop on TCP/MYA/3502 support for Animal Feeding Strategies Improved Livestock Production of Myanmar" သို႔  ၂၀၁၄  ခုႏွစ္၊  ဧၿပီလ  ၂၉  ရက္ေန႔တြင္  တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၂၁။  စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ တတိယအႀကိမ္ ေဟာေျပာပြဲ Recent Advances In Veterinary Practice No. (3) ကို  ၅-၇-၂၀၁၄  ေန႔တြင္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွ  Dr. Sing Kong Yuen က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သီရိအဏၰ၀ါခန္းမတြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။
၂၂။    ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ  Jeju National University ႏွင့္လည္း  ပညာေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
၂၃။  ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းႀကီး၏  (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံႀကီးကို  ၂၀၁၅  ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလတြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး  ထိုညီလာခံမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အသစ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း
           ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း၏ ၂၀၁၄  ခုႏွစ္  စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္  ၂၀၁၄  ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၂၇  ရက္  (စေနေန႔) ႏွင့္  ၂၈ ရက္  (တနဂၤေႏြေန႔)  တို႔၌  က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
          ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္  ပါ၀င္က်ျဖစ္သည့္  ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ၊  ေမြးျမဴေရးအစာ၊  ေဆး၀ါးႏွင့္  လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား  တင္သြင္း၊ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္  ကုမၸဏီမ်ားမွ  ျပခန္းမ်ား၊  သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲႏွင့္  ညစာစားပြဲတို႔  ပါ၀င္မည္ျဖစ္ပါသည္။
          ၂၀၁၄  ခုႏွစ္  ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း က်င္းပရာတြင္  မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၌  ေဂါက္သီး႐ိုက္ၿပိဳင္ပြဲ  ထည့္သြင္းက်င္းပပါမည္။
      ၂၀၁၄  ခုႏွစ္  ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း  တက္ေရာက္ရန္  မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို  က်ပ္  ၁၀,၀၀၀/-  (က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ)  ႏွင့္  ညစာစားပြဲ လက္မွတ္ကို  က်ပ္  ၁၀,၀၀၀/-  (က်ပ္တစ္ေသာင္းတိတိ)  သတ္မွတ္ထားပါသည္။
    ၂၀၁၄  ခုႏွစ္  ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းသို႔  အသင္း၀င္မ်ား  အင္တိုက္အားတိုက္  တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု  အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က  ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  ၂၀၁၄  ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလ  ၂၀  ရက္  ေနာက္ဆံုးထားၿပီး  မွတ္ပံုတင္ၾကပါရန္  တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။  ညစာ စားပြဲတက္ေရာက္ရန္  ႀကိဳတင္စာရင္း  ေပးသြင္းထားႏိုင္ၿပီး  လက္မွတ္ကို  ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းရက္တြင္  ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။  ညစာစားပြဲကို  ၂၇-၁၂-၂၀၁၄  ရက္  ညေနပိုင္းတြင္  မႏၲေလးၿမိဳ႕   ORIENTAL HOUSE  တြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။ 

စာတမ္းဖတ္ပြဲအတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာမူမ်ားကို
၂၀၁၄  ခု  နို၀င္ဘာလ  ၁၅  ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ  အီးေမးလ္မ်ားသို႔ေပးပို႔ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

info@myanmarveterinaryassociation.org
president@myanmarveterinaryassociation.org
secretary@myanmarveterinaryassociation.org

Visitors: 35,531