၂၀၁၉ တြင္ အသက္ (၇၀) ျပည့္ တိ-ကုဆရာ၀န္ (၂၉) ဦး

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ (၇၀)ျပည့္မည့္ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား (၂၉) ဦး

 စဥ္             အမည္                      ေမြးသကၠရာဇ္            ဘြဲ႕ရခုႏွစ္/လ   အသင္း၀င္္   တဆမ    မွတ္ခ်က္

၁။     ေဒါက္တာေက်ာ္စန္းျမင့္           ၂၉-၆-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၂        ၁၇၃                   ၉၄

၂။       ေဒါက္တာေဌးေအာင္            ၂၃-၁၀-၁၉၄၉          ၇/၁၉၇၂        ၁၇၈                   ၉၆

၃။       ေဒါက္တာသက္မွဴး                ၂၈-၃-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၂        ၁၈၉              ၁၆၄၆

၄။       ေဒါက္တာသန္းေဌး               ၁၈-၃-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၃        ၂၄၁               ၁၂၁

၅။       ေဒါက္တာသန္းသန္းယု          ၄-၂-၁၉၄၉               ၇/၁၉၇၃        ၂၄၃               ၁၂၂

၆။       ေဒါက္တာသိန္း၀င္း               ၁၂-၃-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၃        ၂၄၄               ၁၂၃

၇။       ေဒါက္တာစက္ရႊင္                 ၁၀-၁၀-၁၉၄၉           ၂/၁၉၇၅        ၃၁၉              ၁၇၈

၈။       ေဒါက္တာေအာင္သန္းညြန္႔     ၂၂-၁-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၅        ၃၈၀               ၂၅၀

၉။       ေဒါက္တာေနာ္ေအးပြင့္          ၁၁-၁၁-၁၉၄၉          ၇/၁၉၇၅        ၃၈၆               ၂၂၇

၁၀။     ေဒါက္တာ၀င္းထြဋ္                ၇-၉-၁၉၄၉               ၇/၁၉၇၅        ၄၂၇              ၂၃၇

၁၁။     ေဒါက္တာခင္သက္ညြန္႔          ၂၈-၄-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၅        ၅၈၁              ၃၂၀

၁၂။     ေဒါက္တာၾကည္စိန္               ၁၈-၄-၁၉၄၉             ၂/၁၉၇၉        ၈၈၀              ၄၆၆

၁၃။     ေဒါက္တာကံျမင့္                  ၂-၅-၁၉၄၉               ၇/၁၉၇၃        -                  ၁၆၅၁

၁၄။     ေဒါက္တာေအးသိန္း              ၃၀-၃-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၂        ၁၉၂              ၁၀၈

 ၁၅။     ဒု/ဗိုလ္မွဴးႀကီး                     ၂၀-၂-၁၉၄၉             ၁၂/၁၉၇၂      -                    ၁၀၉

          ထြန္းထြန္းေအာင္

၁၆။     ေဒါက္တာေက်ာ္၀င္းေမာင္      ၁၁-၄-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၃        ၂၂၇              ၁၁၆

၁၇။     ေဒါက္တာခ်ာလ္ျမစိန္            ၃၀-၁၁-၁၉၄၉          ၇/၁၉၇၃        ၂၂၉               ၁၁၈

၁၈။     ေဒါက္တာတင္၀င္း                ၃၀-၁၁-၁၉၄၉          ၁၂/၁၉၇၃      ၂၅၅              ၁၃၀

၁၉။     ေဒါက္တာမိုက္ကယ္ဆိုင္းမြန္း   ၁၆-၁၀-၁၉၄၉          ၈/၁၉၇၄        ၂၉၂             ၁၅၂

၂၀။     ေဒါက္တာဦး၀င္း                   ၂၃-၈-၁၉၄၉             ၈/၁၉၇၄        ၃၀၇           ၁၆၆

          (ဘ-ဦးသိန္းဟန္)

၂၁။     ေဒါက္တာေက်ာ္သိန္း             ၂၀-၆-၁၉၄၉             ၂/၁၉၇၅        ၃၂၈           ၁၇၂

၂၂။     ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း           ၈-၃-၁၉၄၉             ၂/၁၉၇၅         ၃၃၈           ၁၇၄

၂၃။     ေဒါက္တာစိုးျမင့္                  ၁၂-၁၂-၁၉၄၉           ၂/၁၉၇၅         ၃၃၁           ၁၇၇

၂၄။     ေဒါက္တာေကာင္းညြန္႔           ၂၉-၄-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၅        ၄၁၉           ၁၈၅

၂၅။     ေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္            ၃-၁-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၅          -              ၁၉၉     (ပယ္ဖ်က္)

၂၆။     ေဒါက္တာစန္းတင့္                ၂၂-၂-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၅        ၄၁၅          ၂၁၂

၂၇။     ေဒါက္တာ၀င္းထြဋ္                ၇-၉-၁၉၄၉               ၇/၁၉၇၅        ၄၂၇          ၂၃၇

၂၈။     ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္ဦး            ၂၃-၅-၁၉၄၉             ၁၂/၁၉၇၅      ၄၆၄           ၂၅၄

၂၉။     ေဒါက္တာေစာဒါဒရယ္             ၁၄-၁၂-၁၉၄၉             ၇/၁၉၇၃          ၂၃          ၂၀၄၇   

Visitors: 48,370