၂၀၁၈ တြင္ အသက္ (၇၀) ျပည့္ တိ-ကုဆရာ၀န္ (၂၇) ဦး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ (၇၀)ျပည့္မည့္ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား (၂၇) ဦး

 စဥ္             အမည္                      ေမြးသကၠရာဇ္            ဘြဲ႕ရခုႏွစ္/လ   အသင္း၀င္္   တဆမ    မွတ္ခ်က္

၁။     ေဒါက္တာတင္ေမာင္၀င္းႀကီး     ၆-၁၁-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၁        ၁၂၉              ၇၀

၂။       ေဒါက္တာသူရီစိုး                  ၃၀-၁-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၁        ၁၃၉              ၇၅

၃။       ေဒါက္တာသန္းေရႊ                ၁၀-၉-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၁        ၁၄၁              ၇၇

၄။       ေဒါက္တာသိန္းထြန္း              ၁၁-၅-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၁        ၁၄၂              ၇၆

၅။       ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္လြင္     ၁၉-၅-၁၉၄၈              ၇/၁၉၇၁         -                  ၇၃      တဆမပယ္ဖ်က္

၆။       ေဒါက္တာေမာင္ကို                ၈-၈-၁၉၄၈              ၁၂/၁၉၇၁      ၁၂၄              ၈၇

၇။       ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း         ၂၇-၈-၁၉၄၈             ၁၂/၁၉၇၁      ၁၅၉              ၈၂

၈။       ဗိုလ္ႀကီးသန္းစိန္                   ၅-၈-၁၉၄၈               ၁/၁၉၇၁        ၁၄၀             ၁၆၄၄

၉။       ေဒါက္တာခင္မမ                  ၂၂-၉-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၂        ၁၇၄              ၉၅

၁၀။     ေဒါက္တာေဒၚအမာ               ၂၅-၁-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၂        ၁၉၀              ၁၀၇

၁၁။     ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ႏိုင္             ၁၂-၈-၁၉၄၈             ၁၂/၁၉၇၂      ၂၁၀              ၁၁၁

၁၂။     ေဒါက္တာၾကဴၾကဴေအးခ          ၁၆-၁၁-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၃       ၂၂၃              ၁၁၇

၁၃။     ေဒါက္တာသန္းထြန္း              ၁၅-၂-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၂        ၁၈၇              ၁၀၆

          (ဘ-ဦးလွေအာင္)

၁၄။     ေဒါက္တာဗိုလ္ၾကဴ                ၁၆-၆-၁၉၄၈             ၈/၁၉၇၄        ၂၉၀              ၁၅၁

၁၅။     ေဒါက္တာသန္းေအး              ၈-၁၀-၁၉၄၈             ၈/၁၉၇၄        ၃၀၉              ၁၆၇

၁၆။     ေဒါက္တာေအလ်ံဇံနန္း           ၄-၄-၁၉၄၈               ၈/၁၉၇၄        ၃၁၂              ၁၆၈

၁၇။     ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္           ၁-၁၂-၁၉၄၈             ၁၂/၁၉၇၃      ၂၅၈             ၁၆၅၇

၁၈။     ေဒါက္တာေန၀င္း                 ၃-၁၂-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၅        ၃၅၉              ၂၂၆

၁၉။     ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္                 ၂၈-၁၁-၁၉၄၈           ၂/၁၉၇၅        ၃၃၂              ၁၆၆၂

၂၀။     ေဒါက္တာတင္ျမေအး            ၈-၁၁-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၂        ၁၇၆              ၉၈

၂၁။     ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ေမာင္      ၉-၁၂-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၃        ၂၂၅              ၁၁၅

၂၂။     ေဒါက္တာညြန္႔လြင္               ၂၆-၁၀-၁၉၄၈           ၁၂/၁၉၇၃      -                  ၁၂၉    တဆမပယ္ဖ်က္

၂၃။     ေဒါက္တာလွ၀င္း                  ၁၈-၈-၁၉၄၈             ၁၂/၁၉၇၃      ၂၃၇              ၁၃၃

၂၄။     ေဒါက္တာသန္းေအး              ၈-၁၀-၁၉၄၈             ၈/၁၉၇၄        ၃၀၉              ၁၆၇

၂၅။     ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္             ၁၇-၃-၁၉၄၈             ၈/၁၉၇၄        ၃၁၄              ၁၇၀

၂၆။     ေဒါက္တာသိန္းတန္               ၅-၁၁-၁၉၄၈             ၇/၁၉၇၅        ၄၁၇              ၂၄၅

၂၇။     ေဒါက္တာေဇာ္တင္                  ၁၀-၈-၁၉၄၈               ၁၂/၁၉၇၅       ၄၅၄              ၂၅၆

Visitors: 48,365