၂၀၁၇ တြင္ အသက္ (၇၀) ျပည့္ တိ-ကုဆရာ၀န္ (၂၆) ဦး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ (၇၀)ျပည့္မည့္ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား (၂၆) ဦး

 စဥ္             အမည္                      ေမြးသကၠရာဇ္            ဘြဲ႕ရခုႏွစ္/လ   အသင္း၀င္္   တဆမ    မွတ္ခ်က္

၁။       ေဒါက္တာ၀င္းေမာင္              ၁၂-၁-၁၉၄၇             ၉/၁၉၆၉        ၉၂                ၄၉

၂။       ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္             ၂၀-၄-၁၉၄၇             ၉/၁၉၆၉        ၉၆                ၅၁

          (ဘ-ဦးေအာင္ၿငိမ္း)

၃။       ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္             ၂၆-၁-၁၉၄၇             ၉/၁၉၆၉        ၉၇                ၅၂

          (ဘ-ဦးဘစိုင္)

၄။       ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇာေအာင္    ၁၄-၇-၁၉၄၇             ၇/၁၉၇၀        ၁၀၆              ၅၅

၅။       ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႀကီး             ၁၉၄၇              ၇/၁၉၇၁        ၁၃၆              ၈၈

၆။       ေဒါက္တာဘသိန္း                 ၂၀-၁၁-၁၉၄၇           ၇/၁၉၇၁        ၁၄၉              ၇၂

၇။       ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္             ၂၆-၄-၁၉၄၇             ၇/၁၉၇၁        ၁၄၇              ၈၀

၈။       ေဒါက္တာအင္က်င္ေပါင္        ၁၀-၈-၁၉၄၇             ၁၂/၁၉၇၁      ၁၆၉              ၉၃

၉။       ေဒါက္တာရဲထြဋ္                   ၂၃-၁၂-၁၉၄၇          ၁၂/၁၉၇၁      ၁၆၃              ၉၀

၁၀။     ေဒါက္တာေန၀င္း                 ၁၅-၉-၁၉၄၇            ၇/၁၉၇၂        ၁၈၀              ၁၀၂

၁၁။     ေဒါက္တာသန္းထြန္း              ၄-၇-၁၉၄၇              ၇/၁၉၇၂        ၁၈၈              ၁၀၅

          (ဘ-ဦးေမာင္အုန္း)

၁၂။     ေဒါက္တာဟြတ္ခ်န္               ၆-၂-၁၉၄၇               ၇/၁၉၇၃        ၂၄၅              ၁၂၄

၁၃။     ေဒါက္တာမင္းႏိုင္                 ၄-၇-၁၉၄၇               ၁၂/၁၉၇၃      ၂၅၇              ၁၆၅၆

၁၄။     ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္စိုး       ၂၂-၆-၁၉၄၇             ၇/၁၉၇၃        ၃၃၆              ၁၂၅

၁၅။     ေဒါက္တာလွေ၀                   ၁၅-၉-၁၉၄၇             ၇/၁၉၇၅        ၃၇၂              ၂၃၆

၁၆။     ေဒါက္တာေဒၚရီရီ                 ၁၄-၇-၁၉၄၇             ၇/၁၉၇၂        ၁၈၃              ၁၀၀

၁၇။     ေဒါက္တာရဲျမင့္                    ၇-၅-၁၉၄၇               ၇/၁၉၇၂        ၁၈၂              ၁၀၁

၁၈။     ေဒါက္တာလွၾကည္               ၂၆-၁၀-၁၉၄၇           ၇/၁၉၇၂        ၁၈၄              ၁၀၃

၁၉။     ေဒါက္တာမင္းခ်စ္ေသာင္းထြန္း   ၇-၇-၁၉၄၇             ၁၂/၁၉၇၂      ၁၉၈              ၁၁၀

၂၀။     ေဒါက္တာေက်ာ္စန္းလြင္        ၁၇-၇-၁၉၄၇             ၈/၁၉၇၄        ၂၆၇              ၁၃၈

၂၁။     ေဒါက္တာေမာင္ဦးသာ          ၂-၈-၁၉၄၇               ၈/၁၉၇၄        ၃၁၁              ၁၅၄

၂၂။     ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္              ၁၄-၂-၁၉၄၇             ၈/၁၉၇၄        ၃၀၁              ၁၅၆

          (ဘ-ဦးေအာင္စိန္)

၂၃။     ေဒါက္တာဦး၀င္း                   ၁၈-၃-၁၉၄၇             ၈/၁၉၇၄        ၃၀၆              ၁၆၅

          (ဘ-ဦးေအာင္ေရႊ)

၂၄။     ေဒါက္တာေဖျမင့္                  ၅-၆-၁၉၄၇               ၂/၁၉၇၅        ၃၃၃              ၁၈၀

၂၅။     ေဒါက္တာၾကည္၀င္း              ၁၈-၁-၁၉၄၇             ၇/၁၉၇၅        -                  ၁၉၅    တဆမပယ္ဖ်က္

၂၆။     ေဒါက္တာအာရ္ဗန္ခါး              ၁-၄-၁၉၄၇                ၁၂/၁၉၇၁       ၁၆၇              ၂၀၄၆


Visitors: 48,362