၂၀၁၆ တြင္ အသက္ (၇၀) ျပည့္ တိ-ကုဆရာ၀န္ (၁၅) ဦး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ (၇၀)ျပည့္မည့္ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား (၁၅)ဦး

 စဥ္             အမည္                      ေမြးသကၠရာဇ္            ဘြဲ႕ရခုႏွစ္/လ   အသင္း၀င္္   တဆမ  မွတ္ခ်က္

၁။       ေဒါက္တာေမာင္စံ                 ၁၇-၁-၁၉၄၆            ၉/၁၉၆၈             ၇၇                ၄၁

၂။       ေဒါက္တာညြန္႔ေဆာင္            ၁၁-၉-၁၉၄၆            ၇/၁၉၇၀            ၁၁၃               ၅၆

၃။       ေဒါက္တာတင္လွ                 ၁၄-၄-၁၉၄၆            ၇/၁၉၇၀            ၁၁၄               ၆၁

၄။       ေဒါက္တာေအာင္ခင္               ၄-၃-၁၉၄၆            ၇/၁၉၇၁            ၁၄၅               ၇၉

၅။       ေဒါက္တာနီနီေမာ္                  ၈-၉-၁၉၄၆            ၁/၁၉၇၁            ၁၂၀               ၆၄

၆။       ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းျမတ္       ၁၀-၁၂-၁၉၄၆            ၇/၁၉၇၀           ၁၁၂               ၅၈

၇။       ေဒါက္တာေစာေအာင္ျမင့္    ၂၉-၁၂-၁၉၄၆            ၇/၁၉၇၁            ၁၄၈               ၆၉

၈။       ေဒါက္တာတင္ေအးၾကည္       ၄-၃-၁၉၄၆           ၁၂/၁၉၇၁           ၁၅၄               ၈၄

၉။       ေဒါက္တာေဌးေမာင္          ၁၂-၁၁-၁၉၄၆           ၁၂/၁၉၇၁          ၁၅၇               ၈၃

၁၀။     ေဒါက္တာလွျမင့္                ၅-၁၁-၁၉၄၆            ၁၂/၁၉၇၁          ၁၆၅               ၉၁

၁၁။     ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္            ၂၅-၁၂-၁၉၄၆             ၁/၁၉၇၁          ၁၁၉              ၁၆၄၃

၁၂။     ေဒါက္တာသံဒိုင္                 ၂၂-၃-၁၉၄၆            ၇/၁၉၇၂           ၁၈၅              ၁၀၄

၁၃။     ေဒါက္တာသက္နီ               ၅-၁၁-၁၉၄၆          ၁၂/၁၉၇၂          ၂၁၄              ၁၁၂

၁၄။     ေဒါက္တာေအာင္ျမင္             ၄-၄-၁၉၄၆          ၁၂/၁၉၇၃          ၂၆၄              ၁၃၆

၁၅။     ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္           ၂၁-၁၂-၁၉၄၆          ၈/၁၉၇၄           ၂၆၉              ၁၄၀

Visitors: 48,365