၂၀၁၅ တြင္ အသက္ (၇၀) ျပည့္ တိ-ကုဆရာ၀န္ (၁၀) ဦး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ (၇၀)ျပည့္မည့္ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား (၁၀)ဦး

စဥ္                 အမည္                         ေမြးသကၠရာဇ္        ဘြဲ႕ရခုႏွစ္/လ      အသင္း၀င္္      တဆမ           မွတ္ခ်က္

၁။     ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းေမာင္              ၁၈-၁၂-၁၉၄၅         ၉/၁၉၆၈                ၇၀               ၃၈

၂။       ေဒါက္တာတင္လွ                      ၁၁-၈-၁၉၄၅          ၉/၁၉၆၈                ၇၂               ၃၉

၃။       ေဒါက္တာေစာႏိုင္                      ၃၀-၁-၁၉၄၅          ၁/၁၉၇၀               ၁၀၀           ၁၆၄၁

၄။       ေဒါက္တာမိုးျမင့္                        ၁၆-၃-၁၉၄၅          ၁/၁၉၇၀              ၁၀၂               ၅၄

၅။       ေဒါက္တာစိုင္းစံအိုက္                      ၁၉၄၅             ၇/၁၉၇၀               ၁၀၉            ၁၆၄၂

၆။       ေဒါက္တာခ်စ္ေဆြ                       ၄-၉-၁၉၄၅          ၇/၁၉၇၀               ၁၀၇              ၅၆

၇။       ေဒါက္တာေအာင္လြင္                ၁၁-၈-၁၉၄၅          ၈/၁၉၇၄               ၃၁၅            ၁၇၁

၈။       ေဒါက္တာတင့္ေအာင္                  ၆-၆-၁၉၄၅          ၇/၁၉၇၁                 -                ၇၁        တဆမ-ပယ္ဖ်က္

၉။       ေဒါက္တာစီစီဘရမ္း                ၂၆-၁၂-၁၉၄၅        ၁၂/၁၉၇၃              ၂၅၀            ၁၂၆

၁၀။     ေဒါက္တာေစာဆင္ျမဴရယ္ၫြန္႔    ၃၀-၁၀-၁၉၄၅       ၁၂/၁၉၇၃               ၂၅၁           ၁၂၇

Visitors: 48,365