၂၀၁၄ သက္ႀကီးပူေဇာ္ခံ ဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီးမ်ား

 


 

    

 ေဒါက္တာကိုကိုႀကီး (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၂၂)

M.R.C.V.S (Edin) 6/56; B.Sc (1950)

(တဆမ-၀၀၀၃)

 ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၁-၂-၁၉၂၆

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴ း (ၿငိမ္း)၊ ေမြးကုဦးစီးဌာန

 အမွတ္ (၂၉)၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၅၃၅ ၃၆၁

 

ေဒါက္တာျမၫြန္႔ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၂၃)

M.R.C.V.S (Edin) 7/57; B.Sc (1952)

(တဆမ-၀၀၀၄)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၃-၈-၁၉၃၁

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ေဆးတကၠသိုလ္

အမွတ္ (၅၀)၊ သဇင္လမ္း၊ ထန္းပင္ကုန္းရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၆၄၂၂၉၁

 

ေဒါက္တာစန္းစန္းလိႈင္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၃၈)

B.Sc (Vet) 3/64; Dip T.V.M (Edin) (1975), M.Sc (Lond) (1976)

(တဆမ-၀၀၁၄)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၄-၉-၁၉၃၃

ပါေမာကၡ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ေဆးတကၠသိုလ္

အမွတ္ (၃၁-င)၊ မဂၤလာလမ္း၊ နံ႔သာကုန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၆၄၆၀၀၅

 

ေဒါက္တာလွျမင့္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၃၀)

B.Sc (Vet) 6/61; D.V.D.P (Qld) (1969)

(တဆမ-၀၀၀၈)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၉-၅-၁၉၃၄

ဒု-ၫႊန္မွဴ း (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၃၀၉)၊ တိုက္ (ေအ)၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ ယုဇနအိမ္ယာ၊ ဟိုင္းေ၀းကြန္ပရက္စ္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။  

ဖုန္း - ၀၉-၅၂၁ ၀၈၂၂၊ ၀၁-၅၂၇ ၈၄၅

 

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၃၅)

B.Sc (Vet) 3/63; M.Phil (Lond) (1972)

(တဆမ-၀၀၁၁)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၃-၁၂-၁၉၃၆

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ေဆးတကၠသိုလ္

အမွတ္ (၃၁-င)၊ မဂၤလာလမ္း၊ နံ႔သာကုန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၆၄၆ ၀၀၅

 

ေဒါက္တာတင္အုန္း (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၃၄)

B.Sc (Vet) 3/63;

(တဆမ-၀၀၁၂)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၄-၉-၁၉၃၇

ဒု-ဗိုလ္မွဴ းႀကီး (ၿငိမ္း)

အမွတ္ (၈/၁၇၈)၊ လား႐ိႈးႀကီးစာတိုက္ရပ္ကြက္ (၁၂)၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕၊ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။

ဖုန္း  - ၀၈၂-၂၂၀၅၄

 

 ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၅၉)

B.Sc 5/66;

(တဆမ-၀၆၃၈)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၇/၃/၁၉၃၈

ဒု-ၫႊန္မွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးေရွ႕၊ စည္ပင္သာယာလမ္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း  - ၀၈၂-၂၂၀၅၄

 

ေဒါက္တာမင္းစိုး (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၅၃)

B.V.S 3/66; Dip Sc., Ph.D (Massey) (1978)

 (တဆမ-၀၆၃၈)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၈-၉-၁၉၃၈

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

တိုက္(၁၆)၊ အခန္း (၁၀)၊ ေအးရိပ္မြန္ (၁) လမ္း၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၅၀၁ ၀၂၉

 


ေဒါက္တာျမင့္ခိုင္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၅၄)

B.V.S 3/66;

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၃-၁-၁၉၃၉

မန္ေနဂ်ာ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-စားႏို႔လုပ္ငန္း

အမွတ္ (၂၃၃)၊ ၀ိသာခါလမ္း၊ ေပါက္တာရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၁-၇၀၆ ၉၃၆

 


ေဒါက္တာေဖတင္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၃၇)

B.Sc (Vet) 6/63;

(တဆမ-၀၀၁၃)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၅-၅-၁၉၃၉

ဒု-အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-စားႏို႔လုပ္ငန္း

အမွတ္ (၅/ခ)၊ မဂၢလာလမ္း၊ နံ႔သာကုန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၆၄၁ ၄၄၇၊ ၀၉ ၅၁၇ ၂၀၄၊ ၀၉ ၆၈၁၉ ၀၈၂

 


ေဒါက္တာသက္ေဆြ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၄၈)

B.V.S 5/65; Dip A.H (Lond), M.Phil (Lond)

 (တဆမ-၀၀၂၁)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၅-၁၂-၁၉၃၉

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၈)၊ ေအာင္ေဘာဂလမ္း၊ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၆၄၂ ၈၉၀

 


ေဒါက္တာအာေဘလ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၂၁)

B.V.S 1/71

 (တဆမ-၀၀၆၅)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၈-၇-၁၉၄၀

မန္ေနဂ်ာ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-စား-ႏို႔လုပ္ငန္း

အမွတ္ (၆၆၃)၊ ၅ လမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၉ ၄၉၅၇ ၃၉၉၂

 


ေဒါက္တာထပ္မန္း (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၆၄)

B.V.S 5/67

 (တဆမ-၀၀၃၀)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၁-၉-၁၉၄၀

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၁၅၉)၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္။

ဖုန္း - ၀၉ ၂၄၅၀၂၅၄၊ ၀၇၀ - ၂၁၆၇၆

 


ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္လင္း (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၄၆)

B.V.S 3/65

 (တဆမ-၀၀၁၉)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၀-၁၀-၁၉၄၀

ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၁၁၅/ခ)၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ရြာမအေနာက္ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၆၄၃ ၁၂၁

 


ေဒါက္တာဟန္ညႊန္႔ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၇၉)

B.V.S 9/68

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂-၇-၁၉၄၁

ဒု-ၫႊန္မွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၅၆၁)၊ ေမာင္းမကန္ကမ္းသာလမ္း၊ (၁၇) ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၁ ၉၁၂၃

 


ေဒါက္တာစိန္လြင္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၆၉)

B.V.S 9/68

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၃၀-၁၂-၁၉၄၁

ပါေမာကၡ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ေဆးတကၠသိုလ္

အမွတ္ (၉၈)၊ ၅-လႊာ၊ ဌာနလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

ဖုန္း- ၀၁-၅၀၀ ၃၄၅

 


ေဒါက္တာေက်ာ္ၫြန္႔လြင္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၅၁)

B.V.S 5/66

(တဆမ-၀၀၂၇)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၄-၃-၁၉၄၂

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၁၁၂)၊ ေျမညီထပ္၊ (၉၂)လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၂၄ ၀၁၅၄

 


ေဒါက္တာေျပေအး (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၁၅၈)

B.V.S 12/71

(တဆမ-၀၀၈၆)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၇-၄-၁၉၄၂

သုေတသနအရာရွိ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၈၈)၊ မဂၤလာသီရိလမ္း၊ နံ႔သာကုန္းရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

 


ေဒါက္တာေစာေမာ္ၾကဴ း (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၁၀၃)

B.V.S 1/70

(တဆမ-၀၀၅၃)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၄-၈-၁၉၄၂

ဒု-ၫႊန္မွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အခန္း (၁၀၁)၊ တိုက္နံပါတ္ (၁၄)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္အိမ္ရာ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

 


ေဒါက္တာထြန္းစိန္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၇၅)

B.V.S 3/68; M.Agri (Queeus)

(တဆမ-၀၀၃၃)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၅-၁-၁၉၄၃

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ေဆးတကၠသိုလ္

(၇-၁ ဒီ)၊ ပါရမီကြန္ဒို၊ အခန္း (၇၀၅)၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၉ ၅၄၁၀ ၆၃၂

 


ေဒါက္တာေအးခ်ဳိ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၇၇)

B.V.S 3/69; M.Phil M.V.Sc (1995)

 (တဆမ-၀၀၄၆)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၃-၁-၁၉၄၃

ပါေမာကၡ (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ေဆးတကၠသိုလ္

အမွတ္ (၁၄၈) (ဘီ)၊ ဒုတိယထပ္၊ ဦးခ်ဳိလမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၀၇ ၀၃၀၉၁၊ ၀၉ ၈၆၂ ၃၀၂၇

 


ေဒါက္တာသန္းလြင္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၄၅)

B.V.S 3/65; M.Sc Walaes/73, Ph.D Walaes/75

 (တဆမ-၀၀၁၈)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၈-၂-၁၉၄၃

ကထိက (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ေဆးတကၠသိုလ္

အမွတ္ (၁၈)၊ အာေသာကလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၂ ၈၈၅၀

 

ေဒါက္တာစိုးလြင္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၆၈)

B.V.S 9/68

 (တဆမ-၀၀၃၆)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၆-၂-၁၉၄၃

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၂၇၄-ဘီ)၊ တတိယထပ္၊ ျမ၀တီလမ္း၊ ေျမနီကုန္း (ေျမာက္)၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၉၅၀၅၇၈၁၊ ၀၉၅၀၂၂၂၆၃

 


ေဒါက္တာဟန္ျမင့္ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၄၃)

B.V.S 7/71

 (တဆမ-၀၀၇၈)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၄-၃-၁၉၄၃

ဒု-ၫႊန္မွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၆၁)၊ ပါရမီလမ္း၊ (၁၆) ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း- ၀၉ ၇၃၂၃၅၆၂၃

 


ေဒါက္တာဥာဏ္စိုး (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၀၈၂)

B.V.S 3/69

 (တဆမ-၀၀၄၄)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၄-၃-၁၉၄၃

ဒု-ၫႊန္မွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၁၈)၊ ၂စီ/၂ဒီ၊ သေျပညိဳ (၁)၊ ဦးထြန္းလင္း ၿခံလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၁-၅၁၂၈၅၆၊ ၀၉၈၆၂၀၁၅၇

 


ေဒါက္တာေသာင္းေ၀ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၁၁၆)

B.V.S 7/70; DMA 11/81

 (တဆမ-၀၁၁၆)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၅-၃-၁၉၄၃

လ/ထေထြဂ်ာ (ၿငိမ္း)၊ ေမြးစားႏို႔  Director, May Kha Industries Ltd

အမွတ္ (၄၇)၊ ၀ါးဦးေက်ာင္း (၃) လမ္း၊ ေဖါ့ကန္ ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း-၀၁-၆၄၂၈၄၈၊ ၀၉ ၄၃၂၀၀၅၁၂

 


ေဒါက္တာတင္ဦး (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၁၅၅)

B.V.S (12/1971)

 (တဆမ-၀၁၅၅)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၇-၁၀-၁၉၄၂

မန္ေနဂ်ာ (ၿငိမ္း)၊ မီနာမီ ေရာင္း၀ယ္ေရး

အခန္း (၁၁၇)၊ ဒု-ထပ္၊ သုခုမလမ္း၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း- ၀၉ ၂၅၀၁၄၄၄၄၀

 


ေဒါက္တာသန္းလွ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၆၀)

B.V.S (3/1967)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၅-၅-၁၉၄၃

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္-၂၈၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

ဖုန္း - ၀၁-၂၄၆၀၈၇၊ ၀၉ ၅၁၅၂၆၉၄

 


ေဒါက္တာဟရန္တာေနာ္ခါး (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၉၄)

B.V.S (9/1969)

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၃-၈-၁၉၄၃

လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္ (၁၇)၊ ထီးမူလမ္း၊ ေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ (အသင္း၀င္အမွတ္-၀၆၆)

B.V.S (9/1968), D.M.A

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁-၁၀-၁၉၄၃

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

အမွတ္-၉၅၀၊ ကေနာင္လမ္း၊ ၃၅ ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၁၈ ၂၈၈၃

ေဒါက္တာစိန္လိႈင္

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၂၂-၅-၁၉၄၄

တဆမ - ၆၃၊  MVA - ၁၁၇

 

ေဒါက္တာေစာအယ္ထူး

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၁-၆-၁၉၄၄

တဆမ - ၉၇၊  MVA - ၁၉၅

အမွတ္-၈၁၊ ဦးေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အေရွ႕  ႀကိဳ႕ကုန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕  နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

ေဒါက္တာေအာင္လြင္

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၄-၉-၁၉၄၄

တဆမ - ၁၇၁၊  MVA - ၃၁၅ (ရာသက္ပန္)

တိုက္ - ၅၊ အခန္း - ၃၀၅၊ မဂၤလာဆင္မင္းအိမ္ရာ၊ ကႏၷားလမ္း၊ ဆင္မင္းရပ္ကြက္၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ေဒါက္တာသိန္းေအာင္

 ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉-၁၁-၁၉၄၃

တဆမ - ၁၆၃၉၊  MVA - ၉၃ (ရာသက္ပန္)

အမွတ္-၇၅၅၊ ရြာသစ္ (၃) လမ္း၊ ပိႏၷဲကုန္းရပ္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ။

ေဒါက္တာေသာင္းေရႊ

ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၂-၂-၁၉၄၄

တဆမ - ၁၆၅၀၊  MVA - ၂၁၇

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

 

Visitors: 48,362