သက္ႀကီး ပူေဇာ္ပြဲ

       ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၧာန္ ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား အသင္းကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မွ စ၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ထိ ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ် လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၄ ႏွစ္ၾကာမွ် အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳး ေၾကာင့္ ရပ္နားခဲ့ရ ပါသည္။

        ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၧာန္ ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း သတၱမအႀကိမ္ ညီလာခံ ျပန္လည္စတင္က်င္းပသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ႏွစ္စဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ ရာေဆးတကၠသိုလ္၊ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလးတို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ သက္ႀကီးပူေဇာ္ခံ ဆရာႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဆရာမႀကီးမ်ား သြားလာေနထိုင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၧာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း၊ မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ နိုင္ခဲ့ပါသည္။

         ယခုလက္ရွိ သက္ႀကီးပူေဇာ္ခံေနရာတြင္ ေရာက္ရွိသူမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၃၀)ေက်ာ္ခန္႔က အသင္းႀကီးတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကိုစြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ယခုလက္ရွိ အသင္း၏ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရွိ ေနျခင္းက သက္ေသပင္ ျဖစ္ပါသည္။

        ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ခုႏွစ္ အသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ အသင္း၏တာ၀န္မ်ားကိုလြဲေျပာင္းရယူကာ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏွစ္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲကို မပ်က္မကြက္ဆက္လက္က်ိဳးပန္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၁၄ ခု ႏွစ္ တြင္ ကန္ေတာ့ခံ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး စုစု ေပါင္းမွာ (၃၉)ဦးသို႔ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း သက္ႀကီး (၄၀) ဦးတြင္၊ ေမြးကုဦးစီး ဌာန မွ (၁၈)ဦး၊ ေမြးေဆးတကၠသိုလ္မွ (၈) ဦး၊ တပ္မေတာ္ မွ (၁)ဦး၊ သစ္ေတာဦးစီးမွ (၁) ဦး ႏွင့္ ျပင္ပ မွ (၁၁)ဦး တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ ေအာင္ျမင္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္ပႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ ၏ ဆရာသမား၊ ေနာင္ေတာ္ အကိုႀကီး၊ အမႀကီးမ်ား အား ရိုေသေလးစား၊ ေက်းဇူးျပဳ ေသာ အားျဖင့္ အလွဴ ေငြ မ်ားမ်ား တည့္ေပးၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

                                                                    

                                                                                                                         သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲလုပ္ငန္းဆပ္ေကာ္မတီ

                                                                                          ျမန္မာနိုင္ငံတိရစၧာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ား အသင္း (၂၀၁၃-၂၀၁၅)

 

Visitors: 48,365