Newsletter

     

သတင္းလႊာ ၁/၂၀၁၅

အသင္း၀င္မ်ား ခင္ဗ်ား -

                       အသင္းဝင္မ်ား ခင္ဗ်ား -

ျမန္မာနိုင္ငံတိရစၧာန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ားအသင္း  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ (၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၅ ခုနွစ္)မွ  အသင္းဝင္မ်ားအားလံုး  ကာယသုခ၊  စိတၱသုခနွစ္ျဖာ  ျပည့္စံုပါေစေျကာင္း  ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံ အသိေပးနိုင္ရန္ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္အတြင္း သတင္းလႊာ     အမွတ္စဥ္ (၁/၂ဝ၁၄) နွင့္ (၂/၂ဝ၁၄) တို႔ကို အသင္းဝင္မ်ားထံ ျဖန့္ေဝခဲ့ပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္အတြက္ အမွတ္စဥ္  (၁/၂ဝ၁၅) ကို ေပးပို႔ပါသည္။

 

နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး/ ညီလာခံက်င္းပျခင္း

အသင္း၏  ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္  နွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကို  ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္   ဒီဇင္ဘာလ  ၂၇ - ၂၈  ရက္မ်ားတြင္  မနၱေလးျမိဳ႕၊   ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္  ေအာင္ျမင္စြာ  က်င္းပနိုင္ခဲ့ျပီး  အသင္းဝင္  (၄၃၈)  ဦး  တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

လက္ရိွ  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕  (၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္) ၏  သက္တမ္းသည္  ၂ဝ၁၅  ခုနွစ္  ဒီဇင္ဘာလတြင္  ကုန္ဆံုး  မည္ ျဖစ္ရာ  အသင္းအေျခခံ စည္းမ်ဥ္း  အပိုဒ္  ၃၂၊  အပိုဒ္ခဲြ  (ဂ)  အရ  (၁၃)  ျကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကို  ၂ဝ၁၅  ခုနွစ္  ဒီဇင္ဘာလ  ၅  ရက္   (စေနေန့)  နွင့္  ၆  ရက္  (တနဂၤေနြေန့)  တို့တြင္  ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တကၠသိုလ္  စိန္ရတုခန္းမတြင္  က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။  အသင္းဝင္မ်ား အင္    တိုက္အားတိုက္  တက္ေရာက္ျကပါရန္  တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ (၂ဝ၁၆  -  ၂ဝ၁၈  ခုနွစ္)  ဖဲြ႕စည္းရန္

အသင္း၏  (၁၃)  ျကိမ္ေျမာက္  ညီလာခံတြင္  အဖဲြ႕ဝင္  ၁၅  ဦးပါ  အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕  (၂ဝ၁၆ - ၂ဝ၁၈  ခုနွစ္) ကို  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္ျဖစ္ရာ  အလုပ္အမႈေဆာင္  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မတီ  (၂ဝ၁၅  ခုနွစ္)  ကို  ေအာက္ပါအတိုင္း  ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။

စဥ္       အမည္                                                      တာဝန္

၁။       ေဒါက္တာသန္းလွ                                          ဥကၠဋၭ၊ 

          ညႊန္/မွူး  (ျငိမ္း)၊  ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

၂။       ေဒါက္တာခင္လိႈင္                                          အဖဲြ႕ဝင္

          M.D, Walco Dairy Co., Ltd.

၃။       ေဒါက္တာဝါဝါဟန္                                         အဖဲြ႕ဝင္

          ဒု-ညႊန္/မွူး  (ျငိမ္း)၊  ေမြး-ကုဦးစီးဌာန

၄။       ေဒါက္တာလွျမင့္                                           အဖဲြ႕ဝင္

          မန္ေနဂ်ာ (ျငိမ္း)၊  ေမြး-စား-နို့လုပ္ငန္း

၅။       ေဒါက္တာ သိန္းေအာင္                                  အဖဲြ႕ဝင္

          လ/ထ ညႊန္မွူး (ျငိမ္း)၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန

 

အလုပ္အမႈေဆာင္  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး  ေကာ္မတီ  (၂ဝ၁၅  ခုနွစ္)  သည္  အသင္းဝင္မ်ားထံ  အလုပ္အမႈေဆာင္    ေလာင္း  အမည္စာရင္း  တင္သြင္းလႊာပံုစံကို  စာတိုက္မွ  ေပးပို႔မည္ျဖစ္ပါသည္။  အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရန္    ဆနၵရိွေသာ  အသင္းဝင္မ်ားသည္  အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္  ၂ဝ၊  အပိုဒ္ခဲြ  (ခ) ပါ  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္  ညီညြတ္ပါက  အမည္စာရင္း တင္   သြင္းလႊာကို  ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုး၍  အလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေရးေကာ္မတီ  (၂ဝ၁၅  ခုနွစ္)  သို႔   (ေပးပို႔သည့္စာတြင္  ပါရိွသည့္ သတ္မွတ္ရက္အမီ) တင္သြင္းရပါမည္။

လက္ရိွ  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သည္  အသင္း၏  လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕သစ္ထံ စနစ္တက်     လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္  အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္မ်ားတြင္  တက္ၾကြ ၿပီး  အသင္းျကီး  တိုးတက္လာေစရန္  စြမ္းစြမ္းတမံ  ေဆာင္ရြက္ျကမည့္  ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါရိွရန္  ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  ထို့ေျကာင့္  အမည္စာရင္း  တင္သြင္းျကပါရန္  တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ  စဥ္ဆက္မျပတ္  ေလ့လာဆည္းပူးေရး

အသင္းမွ  Continuing Education အစီအစဥ္အျဖစ္Recent Advances in Veterinary Practice No. 1, 2 and 3 တို႔ကို က်င္းပခဲ့ပါ သည္။  က်င္းပခဲ့သည့္  No. (1) (2) နွင့္  (3) တို႔ကို  သတင္းလႊာအမွတ္စဥ္  ၁/၂ဝ၁၄ တြင္  ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး  ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့တိရစၧာန္က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ OIE (Office International des Epizooties)၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနနွင့္       အသင္းတို့  ပူးေပါင္းျပီး  OIE Information Seminar  for  Practicing  Veterinarians ကို   ၁၈-၆-၂ဝ၁၅   ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Summit Parkview Hotel ၌  က်င္းပခဲ့ရာ OIE မွ Dr. Scott Zaari,  Dr. Pennapa Mataysmpeng နွင့္ Dr. Ronello Abila  တို႔က  ေဟာေျပာျပီး     တက္ေရာက္သူ  (၉၆)  ဦးက Group (6) ခုခဲြျပီး Workshop  on Developing Partnerships to Strengthen National Veterinary   Services  ကို  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ တိရစၧာန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ားအသင္းနွင့္ World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) တို့  ပူးေပါင္းျပီး Continue Education  အတြက္ Recent Advances in Veterinary Practice No. (4)  ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ အလံုလမ္း Summit Parkview ဟိုတယ္တြင္ ၂ဝ-၉-၂ဝ၁၅ ရက္၌  Essential Concepts and Techniques for Abdominal Surgery  သင္ျကားပို႔ခ်ျခင္းနွင့္ ၂၁-၉-၂ဝ၁၅ ရက္ နွင့္  ၂၂-၉-၂ဝ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အသင္းတည္ရိွရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ အေနာက္ျကို႕ကုန္း ရပ္ကြက္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းရိွ ျမန္မာ     နိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခု်ပ္ ေျမညီထပ္တြင္ လက္ေတြ့ ခဲြစိပ္ျခင္းတို့ကို Small Animal Practitioner (၇ဝ)ဦးအား United Kingdom မွ            Dr. Arthur House က ဦးစီးျပီး သင္ျကားပို့ခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အခမ္းအနားမ်ား  က်င္းပျခင္း

နိုင္ငံတကာတိရစၧာန္ေဆးကုနွင့္  သက္ဆိုင္သည့္ World Veterinary Day နွင့္ World Rabies Day အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား  အသင္းမွ  နွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  ၂ဝ၁၅  ခုနွစ္၊  ဧျပီလ  ၂၅  ရက္ေန့တြင္  က်ေရာက္သည့္  World Veterinary Day အထိမ္းအမွတ္  ေဟာေျပာပဲြကို  ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊  ျမန္မာနိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊  သီရိအဏၰဝါခန္းမတြင္  က်င္းပခဲ့ပါသည္။  ၂ဝ၁၅  ခုနွစ္  စက္တင္ဘာလ  (၂၈)  ရက္ေန့တြင္  က်ေရာက္မည့္  World Rabies Day အတြက္လည္း  အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  ေဆာင္ရြက္သြားမည္  ျဖစ္ပါသည္။

 

အသင္း၏ Website

အသင္းမွ  ဖြင့္လွစ္ထားသည့္  Website ၏ လိပ္စာမွာ http://www. myanmarveterinaryassociation.org  ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္   ေရာက္ျကည့္ရႈျပီး  လိုအပ္သည့္  အျကံျပုခ်က္မ်ား၊  လိုအပ္ခ်က္မ်ား  ျပင္ဆင္ေပးျခင္းတို့ကို MVA Website ၏ Contact Us - Message box   တြင္  ေရးသားေပးပို့ေပးပါရန္  ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 

အသင္းဝင္အင္အား

လက္ရိွအသင္းဝင္  အင္အားမွာ  ရာသက္ပန္အသင္းဝင္  ( ၆၁၉ ) ဦး၊              ၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္  အသင္းဝင္  ( ၁၇၁ ) ဦး၊  စုစုေပါင္း ( ၇၉ဝ ) ဦး ရိွပါသည္။ အသင္းဝင္အင္အား  တိုးတက္ေရးအတြက္  အသင္းဝင္သက္တမ္း  ျပတ္ေတာက္  ေနသူမ်ား၊  အသင္းဝင္ခြင့္  မေလွ်ာက္ထားရေသးသူမ်ား  အေနျဖင့္  အသင္းဝင္ခြင့္  ေလွ်ာက္ထားျကပါရန္  နိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

 

(၁၃) ျကိမ္ေျမာက္  ညီလာခံက်င္းပေရး

(၁၃) ျကိမ္ေျမာက္  ညီလာခံကို  ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္  က်င္းပသည့္အခါ  ပညာရပ္ဆိုင္ရာ  စာတမ္းဖတ္ပဲြ၊  ေမြးျမဴေရးအစာ၊      ေဆးဝါးနွင့္  လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား  တင္သြင္းထုတ္လုပ္၊  ျဖန့္ျဖဴးသည့္  ကုမၸဏီမ်ား၏  ျပခန္းမ်ား၊  သက္ျကီးပူေဇာ္ပဲြနွင့္  ညစာစားပဲြတို့  ပါဝင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ  စာတမ္းဖတ္ပဲြအတြက္  စာတမ္းမ်ားကို  အသင္းဝင္မ်ားမွ  ၂ဝ၁၅  ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၃ဝ) ရက္    ေနာက္ဆံုးထား  ေပးပို့ျကပါရန္နွင့္ myanmarveterinaryassociation@gmail.com, dr.tintinmyaing@ gmail.com နွင့္  soemin1070@ gmail.com တို့သို့  ေပးပို႔ၾကပါရန္  ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ညီလာခံ  အထိမ္းအမွတ္  ထုတ္ေဝမည့္  ျမန္မာ့ေမြးျမူေရးစာေစာင္ အတြက္လည္း  ပညာရပ္ဆိုင္ရာေဆာင္းပါး၊  ဗဟုသုတ ပညာေပးစာမူမ်ားကိုလည္း  အထက္ေဖာ္ျပပါ  e-mail မ်ားသို့ျဖစ္ေစ၊  အသင္းရံုးသို့ျဖစ္ေစ  ေပးပို႔ၾကပါရန္  ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 

အထူးေမတၱာရပ္ခံခ်က္

                             ညီလာခံ က်င္းပသည့္ကာလအတြင္း Batch အလိုက္ ဆရာကန္ေတာ့ပဲြမ်ား ျပုလုပ္ျကမည္ဆိုပါက ဥကၠဋၭ (ဖုန္း - ဝ၉-၈၆၂  ၃ဝ၂၇) နွင့္ အတြင္းေရးမွူး (ဖုန္း - ဝ၉-၅၁၈၈ ၂၉၈) တို႔ထံ ဆက္သြယ္ညိွနိႈင္းပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

 

သတင္းလႊာ ၂/၂၀၁၄

အသင္း၀င္မ်ား ခင္ဗ်ား -

                             ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ (၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုႏွစ္)မွ အသင္း၀င္မ်ားအားလံုး ကာယသုခ၊ စိတၱသုခႏွစ္ျဖာ ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

                             အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသင္း၀င္မ်ားအား အသိ ေပးႏိုင္ ရန္ သတင္းလႊာ အမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၄) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ယခု သတင္းလႊာ အမွတ္ (၂/၂၀၁၄) ကို ထပ္မံထုတ္ေ၀ေပးပို႔ပါသည္။

                                                                                                                             ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္

သတင္းလႊာ ၁/၂၀၁၄

အသင္း၀င္မ်ား ခင္ဗ်ား -
         ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္း  အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ (၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုႏွစ္)မွ  အသင္း၀င္မ်ားအားလံုး  ကာယသုခ၊  စိတၱသုခႏွစ္ျဖာ  ျပည့္စံုပါေစေၾကာင္း  ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။
            အသင္းႀကီး၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ (၂၀၁၃ မတ္လ ၃၀-၃၁ ရက္) မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ သည္ အဖြဲ႕၀င္ (၁၅) ဦး ျဖင့္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

                                                                                                                            ဆက္လက္ဖတ္ရွုရန္

 

Visitors: 48,369